Všeobecné obchodné podmienky | Zlatý darček

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Úvodné ustanovenia. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) určujú a regulujú vzťah medzi predajcom a verejne ponúkaným sortimentom, ktorej kupujúci využívajú e-shop zlatydarcek.sk vytvorený za účelom predaja tovaru umiestneného v internetovom obchode. 
 2. Predajca disponuje právom upraviť VOP bez predošlého upozornenia. Zmeny vo VOP nadobúdajú v platnosť dňom zverejnenia a vzťahujú sa na všetky objednávky, vytvorené v danom období.
 3. Na všetky podmienky, ktoré nie sú ďalej uvádzané na tejto webovej stránke, sa v rámci obchodných vzťahov vzťahuje v znení neskorších predpisov zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka.
 4. Uzatvorenie zmluvy. Prezentácia tovaru v internetovom obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale nezáväzný on-line katalóg. Kliknutím na ikonku „objednať s povinnosťou platby“ záväzne objednáte tovar umiestnený v nákupnom košíku. Potvrdenie o prijatí objednávky sa vydáva okamžite po odoslaní objednávky a nepovažuje sa za prijatie zmluvy. Vašu objednávku môžeme akceptovať zaslaním potvrdenia objednávky e-mailom alebo odovzdaním tovaru na jeho prepravu do troch dní.
 5. Práva a povinnosti zmluvných strán. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia plnenia, ak bola zmluva uzavretá dištančným spôsobom, a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Ak sa rozhodne kupujúci využiť tohto práva, môže tak urobiť písomným odstúpením od zmluvy (na adresu ZlatýDarček.sk, s.r.o., Moravská 13, 020 01 Púchov alebo e-mailom - info@zlatydarcek.sk) obsahujúcim oznámenie čísla účtu, kam má byť zaslaná zaplatená cena, doklad o kúpe tovaru a ďalej tovar, ktorý mu bolo zaslané na základe zmluvy, od ktorej odstupuje.Vrátený tovar by mal byť kompletný, tovar ani žiadna jeho časť by nemala byť poškodená ani použitá.V prípade rozbitého alebo zničeného balenia nie je už naďalej možné predmetný tovar vrátiť.
 6. Lehota na odstúpenie od zmluvy je dodržaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za dodržanú, ak nám bude oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zaslané najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 7. Podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 8. Obidve zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy v prípade zjavnej slovnej, číselnej, písomnej alebo akejkoľvek technickej chyby v cene tovaru. Za takúto zjavnú chybu sa považuje najmä zjavne odlišná cena ako bežná cena pre takýto typ alebo druh výrobku.
 9. Potvrdením objednávky predajcom vzniká medzi predajcom a kupujúcim zmluvný vzťah; kupujúci na seba preberá všetky práva a povinnosti v znení VOP E-shopu.
 10. Kupujúci nadobúda platbou vlastnícke práva k produktom zakúpeným v E-shope.
 11. Pre uzavretie objednávky musí kupujúci uviesť: meno a priezvisko, email, telefón a informácie týkajúce sa doručenie. Kupujúci týmto potvrdzuje správnosť uvedených osobných údajov v objednávkovom formulári, rovnako ako prípadnú ďalšiu aktualizáciu týchto údajov a informácií.
 12. Pokiaľ sa kupujúci nachádza na nesprístupnenom území, zaistí prístup pre dodanie objednávky od doručovateľa predajcu. V opačnom prípade nie je predajca zodpovedný za nedoručenie tovaru, ktoré nastane z dôvodu zneprístupnení miesta doručovacej adresy.
 13. Kupujúci má právo zrušiť prijímania emailov od predajcu zaslaním emailu predajcovi alebo prostredníctvom kliknutí na príslušné miesto v spodnej časti emailu, ktorý túto možnosť ponúka.
 14. Informácie o tovare a cenách. Všetok tovar v e-shope www.zlatydarcek.sk je predávaný kupujúcim v súlade s aktuálnymi zákonmi.
 15. Všetky informácie o tovare sú platné a odpovedajú skutočným parametrom tovaru. V prípade, že má kupujúci záujem o ďalšie informácie, je povinný kontaktovať predávajúceho emailom alebo telefonicky pred uzavretím objednávky.
 16. Ceny vyobrazené na e-shope sú odvodené od cien dodávateľov a ponúk obchodných partnerov predajcu. Vzhľadom na to je predajca oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia kedykoľvek zmeniť ceny. Daná zmena nezasahuje do objednávok uskutočnených kupujúcim pred jej vznikom.
 17. Základné obchodné podmienky. Zadanie objednávky v E-shope je umožnené kupujúcim bez registrácie.
 18. Kupujúci môže vykonať objednávku prostredníctvom telefonátu, emailom alebo vyplnením online objednávkového formulára.
 19. Darčekové balenie obsahujúce predmety so sexuálnou tematikou či alkohol môžu objednávať len osoby staršie ako 18 rokov.
 20. Ochrana osobných údajov. Osobné údaje kupujúceho sú spracované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 21. Zadaním údajov na webovej stránke povoľuje kupujúci predajcovi a jeho zmluvným partnerom využívať osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre uskutočnenie obchodu, ukončenie objednávky a zaistenie ďalších aktivít, spojených s aktivitami kupujúceho v prostredí webovej stránky. Kupujúci týmto súhlasí s využívaním osobných údajov za účelom skvalitnenia služieb, propagácie produktov a služieb predajcu a ďalšie prípady obsiahnuté vo VOP.
 22. V prípade, že kupujúci vznesie po ukončení objednávky akúkoľvek námietku voči spracúvaniu osobných údajov, musí prodávajúci námietku kvôli odstráneniu z databázy prijatých informácií ďalej postúpiť na svoj Zákaznícky servis.
 23. Predajca môže použiť súbory cookies, pokiaľ neobsahujú žiadne dôverné informácie. Návštevníci a kupujúci sú pritom upovedomení o zhromažďovanie, analýze a užívanie súborov cookies, zahŕňajúc tretie strany, využívajúce ich na štatistické účely a optimalizáciu reklamy.
 24. Predajca prijíma informácie o IP-adresách každého z návštevníkov www.zlatydarcek.sk. Tieto informácie nie sú využívané na identifikáciu návštevníka.
 25. Žiadne z ustanovení s dôvodným uplatnením zákona v žiadnom prípade neslúži k zneužitiu povinností predajcu.
 26. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
 27. Práva na informácie. Všetky materiály zobrazené na webovej stránke podliehajú autorkému právu, patrí predajcovi a ďalším vlastníkom, ktorí súhlasili so zverejnením svojich materiálov na webovej stránke. Bez ich prednostného zvolenia nemajú žiadne osoby povolenie používať, kopírovať, šíriť ani inak upravovať časť alebo celé dielo.
 28. Všetky práva na materiály obsažené na webovej stránke sú opatrené národným aj medzinárodným zákonom.
 29. Ostatné podmienky. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté.
 30. Obe zúčastnené strany, teda kupujúci a predajca sa pokúsia vyriešiť prípadné nezhody formou vzájomneho jednania. V prípade nezhody môže ktorákoľvek strana podať sťažnosť na súd v súlade s aktuálnou legislatívou Slovenskej republiky.
 31. V prípade dokumentovaného a overeného zásahu vyššej moci sú zúčastnené strany oslobodené od povinností, aké vyplývajú z VOP.
 32. Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné od 01.01.2023.
 33. ZlatýDarček.sk, s.r.o.
  Moravská 13 020 01 Púchov
  IČO: 53506499
  DIC’: 2121390062
  IĆ DPH: 2121390062

doprava nad 70 Eur ZDARMA
možnosť osobného ODBERU
Kontakt

ZlatýDarček.sk, s.r.o.

Moravská 13
Púchov 020 01

info@zlatydarcek.sk

0917 856 310

Všeobecné obchodné podmienky
Čo ponúkame

Okrem výnimočných produktov u nás nájdete aj mnoho krabíc na balenie, týmto je u nás nákup darčekov jednoduchý - všetko nájdete na jednom mieste!

Veľkoobchod

V prípade záujmu o nákup z veľkoobchodu nás kontaktujte na náš email:

info@zlatydarcek.sk